عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/3

اجازه برگزاري كنفرانس منطقه‌اي رياضي و فيزيك نظر توسط دانشگاه تبريز

1371.08.03 ـ .25927ت363ه ـ 1371.08.11 ـ 76
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.3 بنا به پيشنهاد شماره 13.12880.18830 مورخ 1371.7.22 وزارت فرهنگ و آموزش عالي، به استناد تبصره (3)‌ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب بود:
‌برگزاري كنفرانس منطقه‌اي رياضي و فيزيك نظري توسط دانشگاه تبريز از محل اعتبارات ارزي و ريالي و ديگر امكانات آن دانشگاه، مجاز است.