عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/3

مسافرت وزير جهاد سازندگي به كشور فرانسه

1371.08.03 ـ .25926ت362ه ـ 1371.08.11 ـ 75
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.8.3 بنا به پيشنهاد شماره .10.71.5047‌و مورخ 1371.8.3 وزارت جهاد سازندگي، در اجراي ماده (1) قانون "‌نحوه‌اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌وزير جهاد سازندگي به كشور فرانسه نمايد.