عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13884
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/08/14
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/7/26
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/7/26

‌قانون تأمين كسري اعتبار بيمارستانها، برنامه بيمه درمان كارمندان دولت و طرح توسعه شبكه‌هاي بهداشتي و درماني‌كشور