عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13884
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/08/14
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان حفاظت محيط زيست]
  • یادداشت:كنوانسيون ضميمه قانون فوق داراي 29 ماده است. ‌الحاقيه شماره 6 ضميمه قانون فوق داراي 10 ماده مي باشد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/6/31
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/7/12

قانون اجازه عضويت جمهوري اسلامي ايران در كنوانسيون بازل درباره كنترل انتقالات برون‌مرزي مواد زايد زيان‌بخش و‌دفع آنها

‌ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به عضويت كنوانسيون بازل درباره كنترل انتقالات برون‌مرزي مواد [...ادامه]

‌كنفرانس نمايندگان تام‌الاختيار درباره كنوانسيون جهاني مربوط به كنترل انتقالات برون‌مرزي زباله‌هاي مضر ‌بال، 20 ـ 22 مارس 1989 ‌فقره 3 از دستور كار

‌كنوانسيون بازل درباره كنترل انتقالات برون‌مرزي زباله‌هاي مضر و دفع آنها ‌مقدمه ‌اعضاء اين كنوانسيون. ‌با علم به زيان احتمالي زباله‌هاي مضر و ساير انواع زباله و انتقال [...ادامه]

الحاقيه شماره 1 ‌طبقه‌بندي مواد زائدي كه بايد تحت كنترل قرار گيرند ‌انواع مواد زائد 1 ـ مواد زائد [...ادامه]

‌الحاقيه شماره 2 ‌طبقه‌بندي ضايعاتي كه نياز به توجه خاص دارند. 46 ـ مواد زائد خانگي 47 [...ادامه]

‌الحاقيه شماره 3 ‌الحاقيه شماره 3 ‌ليست مشخصات خطرناك براي مواد زائد ‌گروه سازمان ملل 1 ‌كد 1H ‌مشخصات: مواد [...ادامه]

‌الحاقيه شماره 4 ‌عمليات دفع ‌الف ـ عملياتي كه شامل هيچ كدام از روشهاي متداول مانند بازيابي، استفاده [...ادامه]

‌الحاقيه شماره 5 (‌الف) ‌اطلاعاتي كه بايد هنگام تسليم اطلاعيه ارائه گردد 1 ـ دلايلي براي صدور ماده زائد [...ادامه]

‌الحاقيه شماره 5 (ب) ‌اطلاعاتي كه بايد در مورد سند نقل و انتقال ارائه گردد. 1 ـ صادركننده ماده [...ادامه]

‌الحاقيه شماره 6 ‌داوري

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و بيست [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح