عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13903
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/09/7
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/8/10
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/8/20

قانون تمديد و اصلاح تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362.2.13


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه