عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13897
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/08/30
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/6

اصلاحيه آيين نامه چگونگي بهره برداري از اماكن ورزشي متعلق به سازمان تربيت بدني توسط بخش غير دولتي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/8/6 با عنايت به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي – موضوع نامه شماره 573 مورخ 1371/7/13 – تصويب نمود: