عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13897
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/08/30
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/8/6

تصويبنامه راجع به انتصاب اعضاي هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/8/6 بنا به پيشنهاد شماره 4142/د مورخ 1371/7/25 سازمان امور اداري و استخدامي کشور، در اجراي ماده (27) قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1371/4/9 – تصويب نمود: با انتصاب افراد زير به عضويت هيأت عالي نظارت، مندرج در ماده (34) آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري – موضوع تصويبنامه شماره 31537/ت 239 ه مورخ 1371/6/2 – موافقت مي شود:
1 ـ حجت الاسلام والمسلمين آقاي علي اکبر ادب رابط نهاد رياست جمهوري
2 ـ آقاي احمد مقصود پيشه رابط سازمان امور اداري و استخدامي کشور
3 – آقاي سيد فخر الدين پيشوايي رابط وزارت نيرو
4 ـ آقاي نصرالله چمران رابط سازمان اوقاف و امور خيريه