عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/26

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ ششصد ميليون ريال به منظور تأمين هزينه‌هاي ضروري شش ماهه دوم سال جاري به نهاد رياست‌جمهوري

1371.07.26 ـ .34724ت343ه ـ 1371.07.28 ـ 67
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.26 بنا به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري و تأييد شماره 4732 ـ 10930.64 ـ 1 مورخ 1371.7.25 سازمان برنامه و‌بودجه، به استناد ماده (55) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ ششصد ميليون (600.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به منظور تأمين‌هزينه‌هاي ضروري شش (6) ماهه دوم سال جاري در اختيار نهاد رياست جمهوري قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه‌گردد.