عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/26

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ هفتاد ميليون ريال به سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران

1371.07.26 ـ .33650ت353ه ـ 1371.08.03 ـ 64 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.26 بنا به پيشنهاد شماره 1.4186 مورخ 1371.6.9 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد شماره 8629 ـ 33 مورخ1371.7.5 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ هفتاد ميليون (70.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور در اختيار سازمان‌خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه به شرح زير هزينه گردد:


1 - جهت انتقال سند زمين سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران


پنجاه و پنج ميليون


(55.000.000) ريال


2 - براي حصاركشي زمين سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران


پانزده ميليون


(15.000.000) ريال