عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/26

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه تويوتاي لندكروز استيشن سواري توسط وزارت جهاد سازندگي

1371.07.26 ـ .25432ت352ه ـ 1371.08.03 ـ 63
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.26 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين و به استناد بند (6) قانون "‌مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در موارد‌خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌ورود و ترخيص كي دستگاه تويوتاي لندكروز استيشن سواري ـ موضوع نامه شماره 34019 مورخ 1371.7.21 وزارت صنايع سنگين ـ توسط وزارت جهاد‌سازندگي مجاز است.