عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/26

مسافرت وزير معادن و فلزات به كشور مالزي

1371.07.26 ـ .25530ت360ه ـ 1371.08.05 ـ 61
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.26 بنا به پيشنهاد شماره 2038 ـ 500.1 مورخ 1371.7.18 وزارت امور خارجه، در اجراي ماده (1) قانون "‌نحوه‌اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌وزير معادن و فلزات به كشور مالزي مسافرت نمايد.