عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/22

جابجايي برخي از اعتبارات عمراني خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت وزارت راه و ترابري

1371.07.22 ـ .34071ت359ه ـ 1371.08.05 ـ 57
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.22 بنا به پيشنهاد شماره 8921 ـ 33 مورخ 1371.7.11 سازمان برنامه و بودجه، به استناد قانون "‌اجازه ايجاد‌تسهيلات قانوني براي اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب سال 1371" ـ مصوب 1371.3.21 ـ جابجايي برخي از اعتبارات عمراني خارج از شمول قانون ـ"‌محاسبات عمومي" و ساير مقررات عمومي دولت وزارت راه و ترابري ـ موضوع جدول پيوست تصويب‌نامه شماره .17503ت181ه مورخ 1371.4.31 ـ را‌به شرح زير تصويب نمود:


رديف                     


عنوان


مبلغ قبلي     


افزايش يا كاهش


مبلغ مصوب


40905207


افزايش ظرفيت حمل بار و مسافر


5.790.600


4.990.600


800.000


40905203           


بهسازي جريمه و كارخانجات


-


2.200.000


2.200.000


40905204          


بهسازي سيستمهاي  علايم و ارتباطات     


-


500.000


500.000


40905205     


بهسازي سيستمهاي  برق و تأسيسات     


-


500.000


500.000


40905225               


تكميل و احداث   دپوهاي تعميراتي و سرويس      


-


500.000


500.000


40905228           


بازسازي و مرمت   ايستگاه‌ها و خطوط     


-


1.000.000


1.000.000


30801284                   


احداث خانه‌هاي   سازماني كاركنان بين راه      


-


290.600


290.600


جمع                        


5.790.600


-


5.790.600