عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/22

معافيت گونيهاي خالي وارده توسط شركت بازرگاني دولتي ايران از پرداخت سود بازرگاني

1371.07.22 ـ .25434ت355ه ـ 1371.08.03 ـ 56
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.22 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون "‌امور گمركي" ـ مصوب 1350 ـ‌تصويب نمود:
‌گونيهاي خالي كه براي كيسه‌گيري كود شيميايي فله وارداتي، توسط شركت بازرگاني دولتي ايران به كشور وارد مي‌شود، از پرداخت سود بازرگاني معاف است.