عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/20
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/8/5

‌انتقال 265.80 متر مربع از زمينهاي متعلق به بانك ملي ايران به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و 563.3 متر مربع از‌زمينهاي متعلق به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به بانك ملي ايران در بخش سه كرمان

1371.07.20 ـ .25954ت51ك ـ 1371.08.12 ـ 55
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.7.20 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران ـ موضوع تصويب‌نامه شماره.68692ت755 مورخ 1368.9.4 ـ بنا به پيشنهاد شماره 369 ـ 14 ـ 1502 مورخ 1369.10.9 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و پيشنهاد شماره.34‌د مورخ 1371.1.9 بانك ملي ايران، به استناد مواد (117) و (118 قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب سال 1366 ـ تصويب نمودند:
(265.80) متر مربع از زمينهاي پلاكهاي ثبتي 2350 ـ 2351 ـ 2352 ـ 2353 ـ 2373 ـ 2338 واقع در بخش سه كرمان متعلق به بانك ملي ايران به نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران، و (563.3) متر مربع از زمينهاي پلاك ثبتي 2349 مكرر 2339 ـ 2340 ـ 2341 واقع در بخش سه كرمان متعلق به نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران به بانك ملي ايران با رعايت مقررات مربوط به صورت قطعي انتقال مي‌يابد.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور