عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/20
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/8/5

اجازه واگذاري حق استفاده از سه باب منزل مسكوني واقع در پادگان ابوذر به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

1371.07.20 ـ .25805ت50ك ـ 1371.08.09 ـ 54
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.7.20 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68692ت755 مورخ 1368.9.4)، بنا به پيشنهاد شماره 1.1590.3.1434 مورخ 1371.3.9 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده (114) قانون‌محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است حق استفاده از سه باب منزل مسكوني احداثي واقع در پادگان ابوذر (‌موضوع نامه شماره 1590.3.1434 مورخ1371.3.9) را به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح واگذار نمايد.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور