عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/19

معافيت 8 دستگاه خودروي غير سواري موضوع نامه وزارت جهاد سازندگي از پرداخت سود بازرگاني

1371.07.19 ـ .29551ت453ه ـ 1371.10.05 ـ 53
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.19 بنا به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون "‌امور گمركي" ـ مصوب 1350 ـ تصويب‌نمود:
‌هشت دستگاه خودروي غير سواري ـ موضوع رديفهاي 8 تا 15 پيوست نامه شماره .10.71.6551‌و مورخ 1371.9.22 وزارت جهاد سازندگي، از پرداخت‌سود بازرگاني معاف است.