عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/19

اجازه ورود و ترخيص دو دستگاه خودروي سواري تويوتا توسط وزارت جهاد سازندگي

1371.07.19 ـ .25529ت361ه ـ 1371.08.05 ـ 52
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.19 بنا به پيشنهاد وارت جهاد سازندگي و موافقت وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (6) ماده واحده قانون "‌مقررات‌مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌ورود و ترخيص دو دستگاه خودروي سواري تويوتا (‌لندكروز) ـ موضوع نامه شماره .10.71.4795‌و مورخ 1371.7.15 وزارت جهاد سازندگي ـ توسط‌وزارت جهاد سازندگي با رعايت مقررات مربوط مجاز است.