عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/19

مسافرت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كشور هلند

1371.07.19 ـ .25359ت350ه ـ 1371.08.02 ـ 51
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.19 بنا به پيشنهاد شماره 7647 مورخ 1371.7.15 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در اجراي ماده (1) قانون"‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به كشور هلند مسافرت نمايد.