عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/19

افزايش مدت اجرا و بازپرداخت تسهيلات اعتباري اعطاشده به شركت شيميايي شمال

1371.07.19 ـ .33987ت349ه ـ 1371.08.02 ـ 50
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.19 بنا به پيشنهاد شماره 4925 ـ 11586.4 ـ 1 مورخ 1371.7.13 سازمان برنامه و بودجه، به استناد اصل يكصد و‌سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
‌مدت اجرا و بازپرداخت تسهيلات اعتباري اعطا شده به شركت شيميايي شمال جهت اجراي طرح توليد سموم نباتي در اصفهان كه به استناد تبصره (3) قانون‌بودجه سال 1365 كل كشور به تصويب هيأت وزيران رسيده است، به حداكثر 14 سال افزايش مي‌يابد.