عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/19

اجازه انعقاد موافقت‌نامه حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي مكزيك و كره جنوبي

1371.07.19 ـ .25358ت348ه ـ 1371.08.02 ـ 49
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.19 بنا به پيشنهاد شماره 9243.11 مورخ 1371.7.12 وزارت راه و ترابي تصويب نمود:
‌وزارت راه و ترابري مجاز است نسبت به انعقاد موافقت‌نامه حمل و نقل هوايي بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي مكزيك و كره جنوبي اقدام و ادامه‌مراحل قانوني تا تصويب نهايي را پيگيري نمايد.