عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/19

تضمين بازپرداخت اقساط وامهاي سيستم بانكي كشور به وزارتخانه‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه

1371.07.19 ـ .25151ت345ه ـ 1371.07.28 ـ 48
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.19 بنا به پيشنهاد شماره 7114 مورخ 1371.7.1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در اجراي بند (ج) تبصره(17) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌سازمان برنامه و بودجه اقساط وامهاي سيستم بانكي كشور به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را در لايحه بودجه هر‌سال پيش‌بيني مي‌كند و وزارت امور اقتصادي و دارايي با توجه به تبصره (1) ماده (13) قانون "‌پولي و بانكي كشور" ـ مصوب 1351 ـ بازپرداخت آن را در‌حدود اعتباراتي كه در قانون بودجه منظور مي‌شود، تضمين نمايد.