عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/15

اجازه ورود و ترخيص 2500 عدد صندلي توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

1371.07.15 ـ .34077ت351ه ـ 1371.08.02 ـ 43
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.15 بنا به پيشنهاد سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده (47) قانون "‌مقررات صادرات و‌واردات" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌ورود و ترخيص 2500 عدد صندلي ـ موضوع نامه شماره 2300.3131.3100 مورخ 1371.7.15 سازمان صدا و سماي جمهوري اسلامي ايران ـ توسط‌سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با معافيت از پرداخت سو بازرگاني مجاز است.