عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

[امضاء]

حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور
‌برادر ارجمند جناب آقاي رحيم‌زاده
‌دبير محترم هيأت وزيران
‌سلام عليكم، مستدعي است مجوز لازم جهت خروج تجهيزات و ماشين‌آلات به مبلغ 64.328.660 ريال جهت انجام پروژه‌هاي عمراني كشاورزي جهاد‌سازندگي در كشور لبنان از طريق گمرك بندر عباس را صادر فرمائيد.