عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/12

جواز ورود و ترخيص 20 دستگاه خودروي سواري به وزارت صنايع سنگين

1371.07.12 ـ .24683ت337ه ـ 1371.07.21 ـ 40
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.12 بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (6) ماده واحده قانون "‌مقررات مربوط به ورود خودروي سواري‌در موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌ورود و ترخيص بيست دستگاه خودروي سواري ـ موضوع نامه شماره 31137 مورخ 1371.7.6 وزارت صنايع سنگين ـ مجاز است.