عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1371/7/12

استرداد "‌لايحه اصلاح تبصره 1 ماده 19 اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق" از مجلس شوراي اسلامي

1371.07.12 ـ .44667ت328ه ـ 1371.07.15 ـ 39
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.12 به استناد ماده (89) اصلاحي آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
‌لايحه "‌اصلاح تبصره (1) ماده (19) اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق" كه طي نامه شماره 80704 مورخ 1370.6.16 به مجلس شوراي اسلامي تقديم‌شده است، مسترد گردد.