عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/12

استرداد "‌لايحه اجازه افزايش و تغيير حقوق و مزاياي شهرداران و كاركنان شهرداريها" از مجلس شوراي اسلامي

1371.07.12 ـ .44666ت327ه ـ 1371.07.15 ـ 38
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.12 به استناد ماده (89) اصلاحي آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ـ مصوب 1365 ـ تصويب نمود:
‌لايحه "‌اجازه افزايش و تغيير حقوق و مزاياي شهرداران و كاركنان شهرداريها" كه طي نامه شماره .130734ل65 مورخ 1368.12.14 به مجلس شوراي اسلامي‌تقديم شده است، مسترد گردد.