عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/12

جواز ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري اهدايي به وزارت كشاورزي

1371.07.12 ـ .24682ت340ه ـ 1371.07.21 ـ 37
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.12 بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي، و موافقت وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (6) ماده واحده قانون "‌مقررات‌مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري اهدايي ـ موضوع نامه شماره 11847ط5285.7. مورخ 1371.7.12 وزارت كشاورزي ـ توسط وزارت‌كشاورزي مجاز است.