عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/11

كسر مبلغ 50 ميليون ريال از اعتبار پروژه بازسازي فرستنده يكصد كيلو واتي صدا و سيماي مركز ايلام و اختصاص 100 ميليون‌ريال جهت انجام پروژه مزبور (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)

1371.07.11 ـ 33692 ـ 1371.07.11 ـ 35
‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512 ت ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است، به شرح زير جهت اجراء الاغ مي‌گردد:
‌مبلغ 50 ميليون ريال از اعتبار پروژه رديف 1.1 از فصل اطلاعات و ارتباط عمومي ابلاغيه شماره 32690 مورخ 71.6.22 (‌بازسازي فرستنده يكصد كيلو واتي‌صدا و سيماي مركز ايلام)، كسر مي‌گردد و مبلغ 100 ميليون ريال از محل اعتبارات 503041 (‌قسمت چهارم قانون بودجه سال 1371 كل كشور) در اختيار‌دستگاه مجري پروژه بازسازي مندرج در جدول ضميمه قرار مي‌گيرد تا بعد از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، جهت انجام پروژه بازسازي برابر‌ضوابط هزينه گردد.
‌ضمناً طبق مفاد بندهاي الف و ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1371 كل كشور اعتبارات موافقت‌نامه طرح‌هاي عمراني مندرج در جدول پيوست با پيشنهاد‌بالاترين مقام اجرايي ذيربط (‌دستگاه اجرايي در جدول پيوست مشخص شده است) و موافقت سازمان برنامه و بودجه حداكثر تا 25% قابل افزايش مي‌باشد.