عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/8

مسافرت وزير نفت به كشور يونان

1371.07.08 ـ .24463ت334ه ـ 1371.07.19 ـ 29
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.8 بنا به پيشنهاد وزارت نفت، در اجراي ماده (1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري‌از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌وزير نفت به كشور يونان مسافرت نمايد.