عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/8

انتصاب آقاي محمدرضا امير خوانسازي به عنوان رييس هيأت عالي نظارت سازمان حسابرسي

1371.07.08 ـ .24468ت333ه ـ 1371.07.19 ـ 28
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 22369 مورخ
1371.6.22 وزير امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره ماده (22) اساسنامه سازمان حسابرسي ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌آقاي محمدرضا امير خوانساري به عنوان رييس هيأت عالي نظارت سازمان حسابرس منصوب مي‌شود.