عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/8

اجازه ادامه فعاليت نمايندگي‌هاي خارج از كشور به تعدادي از دستگاه‌هاي دولتي

1371.07.08 ـ .24467ت329ه ـ 1371.07.19 ـ 23
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.8 بنا به پيشنهاد شماره 1830 ـ 500.1 مورخ 1371.6.29 وزارت امور خارجه و به استناد بند "ي" تبصره (2) قانون‌بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌ادامه فعاليت نمايندگي‌هاي خارج از كشور دستگاه‌هاي به شرح پيوست، مجاز است.