عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/7/14
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/6

اصلاح جدول موضوع ماده 4 آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 قانون بودجه سال 1371 كل كشور

1371.07.06 ـ .32231ت6ك ـ 1371.07.22 ـ 20
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون اقتصاد هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.7.6 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.25)، بنا به‌پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (‌الف) تبصره (3) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌الف) جدول موضوع ماده (4) آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه كل كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره 64748ت21ه مورخ 1371.2.2) ـ حذف و‌جدول پيوست جايگزين آن مي‌گردد.
‌كميته برنامه‌ريزي استانها موظفند با رعايت شرايط مذكور در جدول پيوست و اولويت‌هاي زير، تسهيلات اعتباري سهم استان را توزيع نمايند:
1 ـ مبلغ بيست و هشت ميليارد (28.000.000.000) ريال به طرح‌هاي مربوط به صنايع روستايي اختصاص داده شود مشروط بر آن كه تسهيلات اعتباري‌مربوط به اجراي طرح‌هاي موضوع دستورات مقام معظم رهبري در سفر به استانهاي ايلام، لرستان و بوشهر از اين محل تأمين گردد.
2 ـ مبلغ سي‌ميليارد ريال (30.000.000.000) ريال مربوط به اشتغال مهاجرين جنگ تحميلي با معرفي ستاد مركزي بازسازي و نوسازي تخصيص يابد.
3 ـ اختصاص تسهيلات اعتباري طرح‌هاي خود اشتغالي در اولويت قرار گيرد.
ب) مبلغ سي ميليارد (30.000.000.000) ريال باقيمانده تسهيلات اعتباري موضوع تبصره (3) قانون بودجه كل كشور از طريق بانك ملي ايران ـ به تفكيك،‌مبلغ هفده ميليارد (17.000.000.000) ريال براي طرح‌هاي بنياد شهيد انقلاب اسلامي و مبلغ سيزده ميليارد (13.000.000.000) ريال براي طرح‌هاي بنياد‌جانبازان و مستضعفان انقلاب اسلامي ـ با رعايت ساير مقررات آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) قانون بودجه سال 1371 كل كشور اعطا مي‌گردد.