عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/5
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/8/5

اجازه احداث يك واحد توليد قفل سويچي موضوع نامه وزارت صنايع در داخل يك از شهرك‌هاي 17 گانه صنعتي

1371.07.05 ـ .25807ت48ك ـ 1371.08.09 ـ 19
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.7.5 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران ـ موضوع‌تصويب‌نامه شماره .93648ت911ه مورخ 1368.10.23 ـ بنا به پيشنهاد وزارت صنايع تصويب نمودند:
‌احداث يك واحد توليد قفل سوييچي ـ موضوع نامه شماره 10001 ـ 515120 مورخ 1370.10.2 وزارت صنايع ـ در داخل يكي از شهركهاي 17‌گانه‌صنعتي با حداقل 40 كيلومتر فاصله از تهران مجاز است.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور