عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/5
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/8/5

اجازه احداث يك واحد توليد كرايو پزشكي به نام شركت مهندسي پزشكي دانش در محدوده 120 كيلومتري تهران

1371.07.05 ـ .25806ت49ك ـ 1371.08.09 ـ 18
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون امور زيربنايي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.7.5 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران ـ موضوع‌تصويب‌نامه شماره .93648ت911 مورخ 1368.10.23 ـ بنا به پيشنهاد وزارت صنايع تصويب نمودند:
‌احداث يك واحد توليد كرايوپزشكي، به نام شركت مهندسي پزشكي دانش ـ موضوع نامه شماره 10001 ـ 51.7179 مورخ 1370.11.1 وزارت صنايع ـ در‌محدوده يكصد و بيست كيلومتري تهران مجاز است.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور