عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/5

اجازه اقدام نسبت به استخدام پنجاه هزار نفر به صورت رسمي يا غير رسمي به وزارت آموزش و پرورش

1371.07.05 ـ .30867ت326ه ـ 1371.07.14 ـ 17
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.5 بنا به پيشنهاد شماره 710.7096.3 مورخ 1371.4.13 وزارت آموزش و پرورش و تأييد شماره .2741‌د مورخ1371.5.21 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد قانون "‌اصلاح مواد 4 و 6 قانون نحوه تعديل نيروي انساني" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند در سال تحصيلي 1372 ـ 1371 نسبت به استخدام پنجاه هزار (50.000) نفر به صورت رسمي يا غير رسمي با رعايت‌تصويب‌نامه شماره .30412ت253ه مورخ 1371.6.8 و از محل اعتبارات مصوب خود اقدام نمايد.