عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/5

اجازه برگزاري يازدهمين كنگره بين‌المللي فيزيولوژي و فارماكولوژي توسط دانشگاه علوم پزشكي تبريز

1371.07.05 ـ .23658ت322ه ـ 1371.07.12 ـ 16
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.5 بنا به پيشنهاد شماره 7095 مورخ 1371.7.1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به استناد تبصره (3) ماده(1) قانون "‌نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غير ضرور و جلوگيري از تجمل‌گرايي" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌برگزاري يازدهمين "‌كنگره بين‌المللي فيزيولوژي و فارماكولوژي" در سال 1372 توسط دانشگاه علوم پزشكي تبريز، از محل اعتبارات ارزي، ريالي و ساير‌امكانات آن دانشگاه مجاز است.