عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/5

عضويت وزير تعاون يا نماينده وي در بعضي از كميسيونها

1371.07.05 ـ .71.5473 ـ 1371.08.18 ـ 14
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.5 در خصوص پيشنهاد وزارت تعاون و با توجه به بند (25) ماده (66) قانون "‌بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران" ـ مصوب 1370 ـ به شرح زير اعلام نظر نمود:
‌عضويت وزير تعاون يا نماينده وي در كميسيونهاي زير مجاز است:
1 ـ وزي تعاون در كميته توسعه صادرات غير نفتي ـ موضوع ماده (14) قانون "‌مقررات صادرات و واردات".
2 ـ معاون وزير تعاون در كميته موضوع ماده (2) آيين‌نامه اجرايي قانون "‌مقررات صادرات و واردات".
3 ـ نماينده وزارت تعاون در كميسيون نرخ‌گذاري ـ موضوع ماده (22) قانون "‌مقررات صادرات و واردات".
4 ـ نماينده وزارت تعاون در كميسيون موضوع ماده (26) قانون "‌مقررات صادرات و واردات".