عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/1
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/7/13

اجازه استفاده از خدمات بازنشستگان و بازخريدشدگان در بعضي از دستگاه‌هاي اجرايي

1371.07.01 ـ .24453ت42ك ـ 1371.07.19 ـ 9
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.7.1 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد ماده (8) قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌استفاده از خدمات بازنشستگان و بازخريد شدگان به شرح زير از تاريخ 1371.7.1 لغايت پايان سال 1372 در دستگاه‌هاي مذكور، با رعايت ساير مقررات‌مربوط مجاز مي‌باشد:
1 ـ دو (2) نفر بازنشسته موضوع نامه‌هاي شماره 6535 مورخ 1371.6.17 و شماره 6630 مورخ 1371.6.21 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در‌سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان آذربايجان شرقي و دانشگاه علوم پزشكي ايران.
2 ـ فرد بازخريد شده موضوع نامه شماره 72.9618.15315 مورخ 1371.6.18 وزارت فرهنگ و آموزش عالي در دانشگاه تهران.
2 ـ دو (2) نفر بازنشسته موضوع نامه شماره 15.3122 مورخ 1371.6.17 دادگستري جمهوري اسلامي ايران در سازمان قضايي نيروهاي مسلح.
3 ـ دو (2) نفر بازنشسته موضوع نامه‌هاي شماره 103.4592.1 مورخ 1371.6.25 و شماره 103.1.381 مورخ 1371.6.23 سازمان آموزش و پرورش‌استثنايي كشور در آن سازمان.
4 ـ فرد بازنشسته و موضوع نامه شماره .570‌د مورخ 1371.2.9 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در آن سازمان.