عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/1

اجازه ادامه فعاليت شعبه‌هاي واحدهاي شركت سهامي بيمه ايران در خارج از كشور و تأسيس دفتر جديد بانكها در‌جمهوري‌هاي شوروي، و بانك تجارت در مالزي و كشورهاي خليج فارس و بانك صادرات در كنيا، ورشو و پاكستان

1371.07.01 ـ .23443ت318ه ـ 1371.07.12 ـ 7
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.1 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، و تأييد شماره 1804 ـ 500.1 مورخ 1371.6.28 وزارت امور‌خارجه، به استناد بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌ادامه فعاليت شعبه‌هاي واحدهاي شركت سهامي بيمه ايران در خارج از كشور، و تأسيس دفترهاي جديد بانكها در جمهوريهاي شوروي، و بانك تجارت در‌مالزي و كشورهاي خليج فارس و همجوار، و بانك صادرات در كنيا، ورشو و پاكستان مجاز است.