عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/1

اجازه ادامه فعاليت شعبه‌هاي بانكهاي ايران در خارج از كشور

1371.07.01 ـ .23436ت316ه ـ 1371.07.08 ـ 6
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.1 بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، و تأييد شماره 1804 ـ 500.1 مورخ 1371.6.28 وزارت امور‌خارجه، به استناد بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمود:
‌ادامه فعاليت شعبه‌هاي بانكهاي ايران در خارج از كشور مجاز است.