عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/1

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال به منظور كمك به مركز تحقيقاتي دايره‌المعارف بزرگ اسلامي به‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

1371.07.01 ـ .32923ت315ه ـ 1371.07.08 ـ 5
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.1 بنا به پيشنهاد شماره 13.1743.1.3934 مورخ 1371.6.2 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، و تأييد شماره 8119 ـ33 مورخ 1371.6.23 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به منظور كمك‌به مركز تحقيقاتي دايره‌المعارف بزرگ اسلامي در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه‌گردد.