عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/1

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ دويست و چهل ميليون ريال به منظور تأمين اعتبار احداث ساختمان اداره كل تعاون استان همدان‌به وزارت تعاون

1371.07.01 ـ .33591ت313ه ـ 1371.07.08 ـ 3
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.1 بنا به پيشنهاد شماره 2453 مورخ 1371.3.31 وزارت تعاون، و تأييد شماره 7839 ـ 33 مورخ 1371.6.17‌سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمود:
‌مبلغ دويست و چهل ميليون (240.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به‌منظور تأمين اعتبار احداث ساختمان اداره كل تعاون استان همدان، در اختيار وزارت تعاون قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه‌گردد.