عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/1

اجازه ورود و ترخيص 900 دستگاه كاميون

1371.07.01 ـ .3622ت312ه ـ 1371.07.08 ـ 2
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.1 بنا به پيشنهاد شماره 1886 ـ 35.9.3 مورخ 1371.5.24 وزارت نفت، و موافقت وزارت صنايع سنگين، به استناد‌بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمود:
‌ورود و ترخيص نهصد (900) دستگاه كاميونت دو كابين كمك‌دار بنزيني (G.m) ـ موضوع نامه شماره 24060 مورخ 1371.6.30 وزارت صنايع سنگين ـ با‌پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني مربوط و رعايت ساير مقررات مجاز است.