عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/1

اجازه ادامه فعاليت كليه دفترهاي سرپرستي خارج از كشور وزارت فرهنگ و آموزش عالي

1371.07.01 ـ .23442ت311ه ـ 1371.07.08 ـ 1
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.7.1 بنا به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي، و تأييد شماره 1806 ـ 500.1 مورخ 1371.6.28 وزارت امور خارجه،‌به استناد بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمود:
‌ادامه فعاليت كليه دفترهاي سرپرستي خارج از كشور وزارت فرهنگ و آموزش عالي مجاز است.