عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13876
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/08/5
  • دستگاه مجری:[وزارت پست و تلگراف و تلفن]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/22

اصلاح آيين نامه اختصاص 20% از تلفن هاي قابل واگذاري به كاركنان دولت

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/6/22 تصويب نمود:
تصويبنامه شماره 52122/ت 318 مورخ 1367/5/1 – موضوع اختصاص 20% از تلفن هاي قابل واگذاري به کارکنان دولت – به شرح زير اصلاح مي شود:
1 ـ بندهاي (1 – 1) و (2 – 1) از فصل اول حذف مي شود.
2 ـ عبارت «تشخيص ستاد» مندرج در بندهاي (1 – 2) و (2 – 2) به عبارت «تشخيص شرکت مخابرات ايران» تغيير مي يابد .
3 ـ عبارت «ستاد» مندرج در بندهاي (7 – 3) و (5 – 4) به عبارت «شرکت مخابرات ايران» تغيير مي يابد.
4 ـ بند (1 – 5) حذف مي شود.