عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13876
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/08/5
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/7/8

تصويبنامه در خصوص انتصاب رئيس هيأت عالي نظارت سازمان حسابرسي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/7/8 بنا به پيشنهاد شماره 22369 مورخ 1371/6/22 وزير امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره ماده (22) اساسنامه سازمان حسابرسي – مصوب 1366 – تصويب نمود:
آقاي محمد رضا امير خوانساري به عنوان رئيس هيأت عالي نظارت سازمان حسابرسي منصور مي شود.