عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13876
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/08/5
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران

اصلاحيه تصويبنامه در خصوص مستثني شدن خدمه روستايي از شمول 1154 ـ 1363/1/23

نظر به اين که در سطر هفتم تصويبنامه شماره 14368/ت 124 ه مورخ 1371/3/31 عبارت «به عنوان آيين نامه خاص» به اشتباه تحرير شده است، مراتب جهت حذف عبارت فوق، اعلام مي شود.