عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقت‌نامه ضميمه (‌شامل پيش‌گفتار و بيست و يك ماده) در جلسه روز سه شنبه سي و يك شهريور ماه يك هزار‌و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1371.7.5 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي‌اكبر ناطق نوري