عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

‌قواعد مبدأ

‌جهت تعيين مبداء كالاهاي واجد شرايط براي امتيازات ترجيحي تحت اين موافقتنامه (TPS ـ OIC) قواعد ذيل بايد به كار گرفته شود.

‌قاعده 1 ـ كالاهاي مبداء. ‌كالاهاي مشمول ترتيبات ترجيحي تجاري در چارچوب اين موافقتنامه (TPS ـ [...ادامه]

‌قاعده 2 ـ كالاهايي كه تماماً توليد يا فراهم شده‌اند. ‌در چارچوب مفهوم قاعده 1 (‌الف) [...ادامه]

‌قاعده 3 ـ كالاهايي كه تماماً توليد نشده يا به دست نيامده‌اند. ‌الف ـ در چارچوب [...ادامه]

‌قاعده 4 ـ قواعد مركب مبداء. ‌محصولاتي كه با شرايط مبداء مذكور در قاعده 1 منطبق [...ادامه]

‌قاعده 5 ـ حمل مستقيم ‌مواد ذيل به عنوان محموله مستقيم از كشور مشاركت‌كننده صادركننده به [...ادامه]

‌قاعده 6 ـ تلقي از بسته‌بندي ‌هنگام تعيين مبداء كالا بسته‌بندي بايد با كالاي درون خود [...ادامه]

‌قاعده 7 ـ گواهي مبداء ‌كالاهاي واجد شرايط برخورداري از امتيازات ترجيحي بايد با گواهي مبداء [...ادامه]

‌قاعده 8 ـ ممنوعيت ‌هر كشور مشاركت‌كننده مي‌تواند واردات كالاهايي را كه حاوي موادي از كشورهايي [...ادامه]

‌قاعده 9 ـ تجديد نظر ‌اين قواعد را مي‌توان به هنگام لزوم به درخواست يك‌سوم كشورهاي [...ادامه]

‌قاعده 10 ـ معيار درصد ويژه ‌در مورد كالاهايي كه مبداء آنها كشورهاي مشاركت‌كننده كمتر توسعه‌يافته [...ادامه]