عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

‌ماده واحده ـ

موافقتنامه نظام ترجيحات تجاري ميان كشورهاي اسلامي به شرح پيوست تصويب مي‌گردد و اجازه مبادله اسناد مصوب آن داده‌مي‌شود.